Bosbeheer

Het beheren van bossen is een bijzonder vakgebied. Het vereist kennis en kunde op het gebied van o.a. bosbouw, flora en fauna en wetgeving.

Functievervulling van het bos


Functievervulling van het bos


Bosbeheer is meer dan bosbouw. De functie productie gaat al geruime tijd hand in hand met de functies natuur en recreatie. 
Binnen het zogenaamde geïntegreerde bosbeheer vinden deze drie hoofdfuncties hun plek. De mate waarin de verschillende functies vorm krijgen hangt af van de wensen van de boseigenaar en ook de economische situatie.  Een goed beheerd bos biedt de mogelijkheid om de verschillende functies met elkaar te combinineren

Bosbeheer het jaar rond


Bosbeheer het jaar rond


Bosbeheer is een proces dat gedurende het hele jaar aandacht vraagt. Een goede planning op basis van een beheerplan is belangrijk om op de lange termijn het bos naar de wensen van de boseigenaar te vormen.
Een belangrijk instrument om te sturen in de bossamenstelling is de dunning. Door middel van blessen wordt aangegeven welke bomen moeten wijken om anderen te bevoordelen. 
De toekomstboom is daarbij een uitstekend hulpmiddel. Het is tevens de boom die later kwaliteitshout kan leveren. Ook het opsnoeien van bomen kan de kwaliteit van het hout bevorderen.
Tijdens de oogst worden de gebleste bomen gekapt. Vooruitlopend op de houtoogst wordt het bos in het kader van de Gedragscode Bosbeheer geïnventariseerd op ecologische en cultuurhistorische waarden. (Flora en Faunacheck)
Na de oogst volgt op plaatsen waar open ruimtes zijn gekapt verjonging. Dat kan natuurlijke verjonging zijn, maar ook de aanplant van meer gewenste soorten.
Holland Hardwood kan voor u alles organiseren, van het maken van een beheerplan tot de uitvoering van de daaropvolgende werkzaamheden of het organiseren van de houtverkoop.

Exotenbestrijding

Exotenbestrijding

In onze Nederlandse bossen zijn ook een aantal invasieve exoten te vinden. De belangrijkste hiervan is de Amerikaanse Vogelkers. Als deze exoot niet bestreden wordt, dan zal deze soort de overhand nemen in het bos en de natuurlijke verjonging van het inlandse bos verstoren.
Een tijdige en regelmatige bestrijding van deze exoten kan dit voorkomen. 
Holland Hardwood is gespecialiseerd in het bestrijden van diverse exoten in bos en natuurgebieden. Dit gebeurt zowel handmatig als machinaal, met of zonder bestrijdingsmiddelen.

Advies

Wilt u advies over het onderwerp bosbeheer of direct offerte aanvragen?
Mail dan naar info@holland-hardwood.com of bel met 06-50749690